Chat applikasjon
Chat applikasjon Documentation

Chat applikasjon

Chat applikasjon med RESTful Java backend (JAX-RS).

Innhold

Hvordan kjøre prosjektet lokalt

For å kjøre prosjektet lokalt trenger man Maven på maskinen. Først, sjekk om det allerede er installert. Hvis ikke, kan det lastes ned her. Pakk ut Maven og les README som følger med for å innstallere Maven.

For at meldingsapplikasjonen skal fungere trenger man en tilkobling til database for lokal kjøring. Drifterne setter opp databaser på VM. I filen Database.java må IP til VM legges til i varaiabelen "IP_TO_VM"

Når Maven er installert, og databasetilkobling er satt opp kan prosjektet kjøres med følgende kommando:

mvn jetty:run

Her er det vikitg at man står i rot-katalogen når man kjører kommandoen. Meldingsapplikasjonen er nå tilgjengelig på http://localhost:8080. Endringer som gjøres i prosjektet lokalt blir automatisk oppdatert. For å stoppe kjøring av prosjektet trykk på Ctrl+C.

JavaDocs

Ved hjelp av Gitlab-CI og Doxygen genereres JavaDocs automatisk hver gang nye endringer blir pushet til master. Deretter blir det automatisk hostet på Gitlab Pages:

JavaDocs

Mappestruktur

devops/
├── docs/
| └── Doxyfile
|
├── gatling/
| ├── chat/
| | └── ChatSimulation.scala
| |
| └── usernames.csv
|
├── groupChat/
| ├── GroupChatDAO.txt
| ├── GroupChatDAOTest.txt
| └── GroupChatResourceTest.txt
|
├── sql/
| └── myChat.sql
|
├── src/
| ├── main/
| | ├── java/
| | | ├── dao/
| | | | ├── Database.java
| | | | ├── GroupChatDAO.java
| | | | ├── MessageDAO.java
| | | | └── UserDAO.java
| | | |
| | | ├── data/
| | | | ├── GroupChat.java
| | | | ├── Message.java
| | | | └── User.java
| | | |
| | | ├── resources/
| | | | ├── CalculatorResource.java
| | | | ├── GroupChatResource.java
| | | | ├── MessageResource.java
| | | | └── UserResource.java
| | | |
| | | └── websockets/
| | | └── Websocket.java
| | |
| | └── webapp/
| | ├── css/
| | | ├── app.css
| | | ├── index.css
| | | ├── popupform.css
| | | └── settings.css
| | |
| | ├── js/
| | | ├── calculator.js
| | | ├── createElements.js
| | | ├── groupchat.js
| | | ├── index.js
| | | ├── message.js
| | | ├── responsive.js
| | | ├── settings.js
| | | ├── user.js
| | | └── websocket.js
| | |
| | ├── WEB-INF/
| | | └── web.xml
| | |
| | ├── app.html
| | ├── index.html
| | └── settings.html
| |
| └── test/
| └── java/
| ├── CalculatorResourceTest.java
| ├── MessageDAOTest.java
| ├── MessageResourceTest.java
| ├── UserDAOTest.java
| └── UserResourceTest.java
|
├── .gitignore
├── .gitlab-ci.yml
├── database.png
├── Dockerfile
├── Jenkinsfile
├── docker-compose-logging.yaml
├── docker-compose-test.yaml
├── docker-compose.yaml
├── glances.conf
├── installGatling
├── pom.xml
├── README.md
├── runGatling
├── runLogging
└── setupJenkins

Endepunkter

Et endepunkt er definert med en URI, som i praksis er det samme som en URL. Endepunktene gir tilgang til såkalte ressurser, men en ressurs kan i praksis være hva som helst, så det er ikke så veldig spesifikt. I vår sammenheng kommer en ressurs til å være et sted vi enten kan hente data ut fra, eller sende data inn til. Alt som trengs for å sende/hente data er allerede programmert inn i systemet, så vi slipper å tenke på den delen. Det som er viktig for oss, er hvordan en URI er bygd opp, og hvilket HTTP-verb som brukes i sammenheng med den.

Om en ser på oversikten over endepunkter vi har under, ser en at en del av URIene har klammeparenteser i seg. Disse klammeparentesene betyr at det er en variabel, og vil erstattes av en konkret verdi. Dette er mulig, fordi alle entitetene (se databasemodellen) får en ID når de opprettes, så disse er allerede tilgjengelige. Vi kan ta et eksempel:

GET /user/{userId} vil bli f.eks. GET /user/1234, som vil hente ut all data for brukeren som har fått IDen '1234'.
PUT /user/{userId} vil bli f.eks. PUT /user/1234, og denne vil oppdatere data på brukeren med ID '1234'.

POST blir en liten joker i dette tilfellet. Siden POST brukes for å opprette ting, og den tingen ikke har fått noen ID ennå (husk, denne IDen er det databasen selv om lager, ikke noe vi skal sende med), så blir URIen for å opprette en bruker simpelthen:

POST /user

Jeg skrev at POST brukes for å opprette ting, men dette er en sannhet med modifikasjoner. POST brukes også for å sende inn data som serveren trenger for å utføre oppgaver, selv om den ikke oppretter noe. Kalkulatoren er et godt eksempel på dette, hvor man må sende inn regnestykket man vil ha utført, men som ikke oppretter noe i databasen.

Data blir sendt i kroppen på HTTP-requesten/responsen, i et format som kalles JSON. Som tidligere nevnt, dette er noe som allerede systemet tar seg av for oss, slik at vi slipper å tenke på det. Det eneste som kan være viktig i denne sammenhengen, er annotasjonene @Consumes og @Produces (se segmentet "Informasjon om server"). Disse vil alltid være JSON for vår del, og det finnes eksempler på hvordan man gjør det i koden, noe som kan være greit å huske til man skal implementere egne endepunkter, samt hvilket HTTP-verb man skal bruke (dette er stort sett oppgitt i oppgavene).

Endepunkt Verb Hva Type
/ GET Loginside HTML-fil
/app.html GET Applikasjonside HTML-fil
/settings.html GET Innstillingside HTML-fil
/user GET Hent alle brukere Data
POST Legge til bruker Data
/user/{userId} PUT Endre bruker Data
/message/{userId1}/{userId2} GET Hent meldinger mellom to brukere Data
/message POST Legge til ny melding Data
/groupchat POST Legge til ny gruppechat Data
/groupchat/{groupChatId} GET Hent ut et gruppechat objekt Data
/groupchat/{groupChatId}/message GET Hent ut meldinger til en gruppechat Data
POST Legge til ny melding Data
/groupchat/user/{userId} GET Hent ut alle gruppechatter for en bruker Data
/calculator POST Send inn regnestykke til kalkulatorbot Data

Databasemodell

Docker og Maven

Dette systemet bruker Maven. Maven er et verktøy som hjelper til å håndtere dependencies i systemet. Ved å bruke Maven forsikrer man at alle bruker samme versjon av depencies, og at man lett kan endre de på kun ett sted, dersom det endres hva som trengs for å kjøre systemet. I tillegg brukes Maven både til å kompilere systemet og kjøre tester. Dependencies deklareres i filen pom.xml. Filen web.xml brukes for å sette URLer i den ferdig kompilerte applikasjonen.

Docker er et verktøy som lar oss kjøre forskjellige programmer i egne konteinere for kjøring av systemet. Dette er blant annet database, testdatabase, database klient og server som kan kjøre chat applikasjonen. Filene som brukes til dette er Dockerfile og docker-compose. Dockerfile er en fil med oppskrift til hvordan en enkelt konteiner skal bygges. Filene som starter med docker-compose er oppsett av flere konteinere i samme miljø. Her er også en av fordelene at man lett kan bytte verktøy som brukes, eller versjoner av verktøyene. Ved hjelp av docker kan utviklerene enkelt levere kode og dockerfiler til drifterene, som kun trenger å bruke dockerfilene for å kjøre og rulle ut systemet.

Informasjon om server

Server består av fire mapper:

 • dao
 • data
 • resources
 • websocket

DAO står for Data Access Object, og brukes av systemet for å kommunisere med databasen. I dao-mappa finner vi også klassen Database, som er filen som sørger for tilkobling til databasen. Ved hjelp av dao-klassene kan vi bruke java-objekter til å kommunisere med databasen.

I mappa data finner vi objektklassene som brukes i systemet. Vi har GroupChat, Message og User.

Resources er filene som brukes for kommunikasjon mellom klient og server. Her brukes rammeverket JAX-RS for å lage webtjenester som er RESTful. I resource filene brukes det følgende annoteringer:

 • @Path
 • @GET
 • @POST
 • @PUT
 • @Consumes
 • @Produces

@Path bestemmer hvilke adresse ressursene skal være tilgjengelige (se segmentet om endepunkter).

@GET, @POST og @PUT setter hvilke HTTP verb metoden svarer på. F.eks., en metode med @GET vil ikke svare om det kommer inn en forespørsel til den samme adressen, dersom klienten bruker HTTP-verbet POST.

@Consumes og @Produces definerer formatet på data som kommer inn og formatet på data metoden returnerer (JSON, for oss).

Websocket er nødvendig for å hente inn nye chatmeldinger etterhvert som de skrives. Alternativet til websockets er å hele tiden sende forespørsler for å sjekke om det er noen nye meldinger tilgjengelig.

Informasjon om klient

Klient består av tre forskjellige typer filer:

 • HTML
 • CSS
 • JS

HTML filene er innholdet. CSS filene er utseende og utformingen. JavaScript er filene som bestemmer hvordan de forskjellige elementene på siden reagerer på brukerinteraskjon, og brukes også til å endre innholdet på siden. Endringer kan for eksempel være nye brukere som logger på, som må legges til i brukerlista.

Informasjon om tester

Til testing brukes testrammeverket JUnit. I tillegg settes det opp en testdatabase med docker, slik at testene kan kjøres opp mot denne. Når testene kjøres blir databasen slettet, og opprettet på nytt. Dette forsikrer at resultatet av testene ikke er avhengig av innholdet på databasen, og at den andre databasen ikke fylles opp av testdata.

Testene kan kjøres lokalt med kommando:

mvn clean test

Her er det vikitg at man står i rot-katalogen når man kjører kommandoen. Dette krever at Maven er innstallert på maskinen. Alternativt kan testene også kjøres i IDE.

Systemet som helhet

Klient-siden bruker endepunkter for å kommunisere med server. På server peker de forskjellige endepunktene på metoder i resource klassene. Resource klassene bruker DAO klassene for å kommunisere med databasen. For å sende data til og motta data fra databasen bruker DAO klassene objektklasser. For å varsle andre brukere om nye hendelser i sanntid, brukes websockets.

Porter

Port Hva
80 Chat applikasjon
3306 Test database
3307 Database til lokal kjøring
3308 Database til lokal testing
8070 Adminer (Databaseklient)
8080 Jenkins